تعداد مقالات: 75

1. بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


2. خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-27

مرتضی افشار؛ فرید محسنی


3. تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم»

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

خدابخش اسداللهی؛ حسین قاسمی زاده


4. نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-30

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین علی اکبری؛ دریا محیط


5. استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 16-36

آناهیتا پرتوی؛ سهیل سعادتی نیا؛ نادیا حاجی پور


6. گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-39

مهدیه ابراهیمی؛ فاطمه کاسی


7. تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-44

ناصر پورحبیبی؛ محمد غلامرضایی؛ تورج عقدایی؛ حسین آریان


8. بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-78

فرانک جهانگرد؛ رحمان نقی زاده


9. معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-50

میلاد پرنیانی؛ منیره کاظمی راشد؛ ولی دین پرست؛ منیژه صدری


11. بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-73

علی اصغر حبیبی؛ رضا اصغری


12. روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-108

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


13. ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-74

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان


14. بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-111

سوسن جبری؛ شقایق کهریزی


15. تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 74-102

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی


16. واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 109-131

عارفه خمر زابلی؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی


17. بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-98

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی


19. شخصیت پردازی در نمایشنامه پلکان: با نگاهی به گواه‌نمایی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 112-143

حسین رحمانی


20. سبک زنانه در متون لالایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 132-161

محمداسماعیل دهقان طزرجانی؛ حسن ذوالفقاری


21. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-134

زهرا حیاتی؛ حسین صافی؛ فرنوش میرزایی


22. تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-145

علی طاهانسب