بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی(نویسندۀ مسئول)، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

با توجه به رشد صعودی تولیدات علمی در ایران و جهان، نیاز به معیارهایی برای سنجش و مقایسه انتشارات علمی به شدت احساس می­شود که این امر  با استفاده از علم­سنجی صورت می­گیرد؛ علمی که از روش تجزیه و تحلیل داده­ها بهره می­گیرد. مجله علمی - پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از مجلات معتبر و مهم در زمینه زبان و ادبیات عربی در ایران به شمار می­رود که در 11 شماره منتشره، 82 مقاله را از 131 نویسنده با مدرک دانشگاهی معتبر و از 27 دانشگاه و مؤسسه آموزشی به چاپ رسانده است. مقاله حاضر به بررسی آماری و تحلیلی تعداد نویسندگان مقالات، مدارک نویسندگان، میزان همکاری بین نویسندگان، مراکز و مؤسسات فعال در مجله و ... پرداخته است. در این میان نتایج زیر به دست آمده است: 37 مقاله به صورت انفرادی و 45 مقاله نیز به صورت مشترک نگاشته شده است که  36 مقاله از مقالات مشترک به صورت هم­دانشگاهی و 9 مقاله به صورت غیرهم­دانشگاهی تألیف شده است. حسن عبداللهی با 5 مقاله، بیشترین مشارکت را در نگارش مقالات مجله داشته و بیشترین فراوانی در زمینه مدارک علمی با 8/45 درصد متعلق به استادیاران است. ادبیات معاصر نیز با 4/30 درصد بیشترین فراوانی را در موضوعات مقالات نگارشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حمید، علی سلیمی، و لادن فتحی (1392)، «تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجلۀ علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (موردمطالعه: شمارۀ 1 تا 20)»، مجلۀ علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، س 9، ش 29.
بصیریان جهرمی، رضا و احسان گرایی ( 1393)، «علم‌سنجی اطلاع‌سنجی: مطالعۀ یک‌دهه پژوهش‌های سنجش کمّی در ایران (1391- 1381)»، مجلۀ علم‌سنجی کاسپین، س 1، ش 1.
رضایی، عرب‌علی (1382)، واژگان توصیفی ادبیات، تهران: فرهنگ معاصر.
عصاره، فریده، عبدالحسین فرج‌پهلو، و صبا سیامکی (1393)، «پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران: تحلیل محتوا»، مجلۀ علم‌سنجی کاسپین، س 1، ش 2.
فرهنگ فارسی (1388)، محمد معین، تهران: آگاه.
قهنویه، حسن و دیگران (1390)، «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ‌شده در مجلۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت»، مدیریت اطلاعات سلامت، س 8، ش 1.
متقی ‌دادگر، امیر، رضا کریمی، و جعفر عبادالله عموقین (1388)، «تحلیل استنادی مقالات سی شماره از فصل‌نامۀ پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387»، پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، دورۀ 11، ش 41.
محسنی، منوچهر (1381)، «بررسی مسائل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مجلات علمی در ایران»، تحقیقات کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، ش 39.
مروتی، مرضیه و سعید حسام‌پور (1394)، «تحلیل استنادی مقالات فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی نقد ادبی (شماره‌های ۱- ۲۸)»، فصل‌نامۀ نقد ادبی، دورۀ 8، ش 32.
مقصودی، مجتبی و رضا دوست‌دار (1392)، «تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهش‌نامۀ علوم سیاسی»، پژوهش‌نامۀ علوم سیاسی، دورۀ 9، ش 1.
میرزایی، فرامرز، خلیل پروینی، و علی سلیمی (1387)، «تحلیل گزارش‌گونۀ مقالات چاپ‌شدۀ مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی»، مجلۀ انجمن زبان و ادبیات عربی، ش 10.