نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گلستان. گرگان. ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان. گرگان. ایران.

10.30465/lir.2023.46001.1727

چکیده

در توجه نخبگان ایرانی دورۀ قاجار و پهلوی به دانش‌های نوین نظامی، سیاسی و اقتصادی غرب، جای تردیدی وجود ندارد؛ اما این توجه تنها به این دانش‌ها محدود نبوده است. نخبگان آن دوره به دانش‌های دیگری چون نجوم و پزشکی مدرن هم بی‌علاقه نبودند. یکی دیگر از این دانش‌ها جانورشناسی و به ویژه آراء جانورشناس بزرگ قرن نوزدهم، چارلز داروین، بود تا آنجا که بسیاری از پژوهشگرانِ معاصر افرادی چون انصاری کاشانی را متأثر از داروین و جانورنامۀ او را ملهم از منشاء انواعِ داروین دانسته‌اند. ادبیات فارسی نیز یکی از حوزه هایی بود که تأثیرگذاری داروین و نظریۀ او در آن مشهود و آشکار است.

تأثیر نظریۀ داروین بر ادبیات معاصر را از چند جهت می‌توان بررسی نمود؛ الف) محتوا و درونمایه: نویسندگان و شاعرانی چون میرزادۀ عشقی و صادق هدایت بر اساس آراء داروین آثاری خلق کرده‌اند. ب) تجدد ادبی: برخی از نوگرایانِ معاصر برای اثبات درستی ادعای خود به داروین و نظریۀ او استناد کرده‌اند و بر اساس آن تنها تجددی را درست دانسته‌اند که همچون تحول انواع موجودات آرام و تدریجی باشد. پ) سبک‌شناسی: پیدایش سبک‌شناسی در دورۀ معاصر بی‌گمان بدون آشنایی با اندیشه‌های داروین ممکن نبود. بهار در سبک‌شناسی خود به پیروی از داروین اشاره کرده است. ت) نقد ادبی: بررسی نقد ادبی مدرن ایران به خوبی نشان از غلبۀ جهان‌نگری داروینی بر ذهن و زبان ناقدان معاصر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتاب‌نامه
آخوندزاده، میرزا فتحعلی خان (1357). مکتوبات، تبریز: احیاء.
آقاخان کرمانی (نسخۀ خطی). تکوین و تشریع.
آل داود، سید علی (1385). «اعتضادالسّلطنه»، چاپ شده در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، دائره­المعارف بزرگ اسلامی.
آیزلی، لورن (1337). اکتشافات عصر داروین، ترجمۀ محمود بهزاد، تهران: فرانکلین.
اسدآبادی، سیدجمال الدین (1379). رسالۀ نیچریه، چاپ شده در مجموعه رسائل و مقالات، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: کلبۀ شروق.
اقبال آشتیانی، عباس (1401). کهنه و نو، چاپ­شده در دربارۀ تجدد ادبی: به انضمام سی و یک متن برگزیده دربارۀ تجدد ادبی، تهران: خاموش.
اکبری، بیرق، حسن (1400). «داروینیسم ادبی: رویکرد فرگشتی به نقد ادبی»، نهمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی.
امن‌خانی، عیسی (1398). تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک، تهران: خاموش.
امن‌خانی، عیسی (1401). دربارۀ تجدد ادبی: به انضمام سی و یک متن برگزیده دربارۀ تجدد ادبی، تهران: خاموش.
انصاری کاشانی، تقی بن هاشم بن محمد حسین (نسخۀ خطی). جانورنامه.
باولر، پیتر (1380). چارلز داروین و میراث او، ترجمۀ حسن افشار، تهران: مرکز.
بهار، محمد تقی (1391). سبک­شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، جلد اول، تهران، امیرکبیر.
بهار، محمد تقی (1401الف). انتقادات در اطراف مرام ما، چاپ شده در دربارۀ تجدد ادبی: به انضمام سی و یک متن برگزیده دربارۀ تجدد ادبی، تهران: خاموش.
بهار، محمدتقی (1401ب). مرام ما، چاپ شده در دربارۀ تجدد ادبی: به انضمام سی و یک متن برگزیده دربارۀ تجدد ادبی، تهران: خاموش.
بهار، محمد تقی (1391). دیوان اشعار، تهران: نگاه.
خسروی، عرفان (1393). «جانور­نامه و رفع یک سوء تفاهم تاریخی»، تاریخ علم، دورۀ 12، شمارۀ 2، صص 173 ـ 219.
داروین، چارلز (1389). منشا انواع، ترجمۀ نورالدین فرهیخته، تهران: نگارستان کتاب.
رایش هلف، یوزف (1389). پیدایش انسان، ترجمۀ سلامت رنجبر، تهران: آگه.
روس، مایکل (1398). انقلاب داروینی، ترجمۀ معصومه شاگردی، تهران: علم.
زیادات، عادل (1396). مواجهه با داروین: نخستین برخوردها با نظریۀ تکامل در مشرق مسیحی و اسلامی، ترجمه و پژوهش امیر محمد گمینی، تهران: کرگدن.
شهرستانی، محمد حسین بن محمد علی (1395). آیات بیّنات، پیشگفتار و ویرایشِ کامران امیر ارجمند، تهران: ثالث.
طالبوف، عبدالرحیم (2536). کتاب احمد، با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی، تهران: شبگیر.
عشقی، سید محمدرضا (1357). کلیات مصور، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
مایر، ارنست (1395). چیستی تکامل، ترجمۀ مهدی صادقی، تهران: نی.
نجفی الاصفهانی، ابی المجد الشیخ محمدرضا (1389). نقد فلسفۀ دارون، تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
هدایت، صادق (1331). پدران آدم، چاپ­شده در سایه روشن، تهران: امیرکبیر.
هدایت، مهدیقلی مخبرالسلطنه (1388). تحفۀ بیکاری، به اهتمام محسن معینی، تهران: چشمه.
همدانی، امید (1399). «تکامل و کارکرد شناختی ادبیات: منظری داروینیستی»، نقد ادبی، سال 5، شمارۀ 2، صص 251 ـ 276.