اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهره ایشانی

ادبیات و زبانشناسی (تحلیل گفتمان)؛ ادبیات دفاع مقدس؛ شعر کلاسیک دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tahereh.ishanygmail.com
88046891

سردبیر

زهرا حیاتی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

hayati.zahragmail.com
88046891

مدیر داخلی

آنیتا کمالی ها

علوم اجتماعی کارشناس ارشد

www.ihcs.ac.ir/acdcu/fa/page/2889
kamaliha.anitagmail.com

اعضای هیات تحریریه

عیسی امن خانی

مطالعات بین رشته ای ادبیات و علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه گلستان

i.amankhanigu.ac.ir

نعمت الله ایرانزاده

سبک شناسی، نقد ادبی، علوم بلاغی، ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

iranzadehatu.ac.ir
88046891

h-index: .  

طاهره ایشانی

تحلیل گفتمان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tahereh.ishanygmail.com
88046891

علی اکبر باقری خلیلی

پژوهشهای میان رشته ای ادبیات فارسی و پزشکی استاد تمام دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bagheri/
aabagheriumz.ac.ir

فریده حق بین

زبان شناسی استاد تمام دانشگاه الزهرا

fhaghbinalzahra.ac.ir
021 -۸۵۶۹۲۳۴۴

زهرا حیاتی

ادبیات و سینما دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

hayati.zahragmail.com

احمد رضی رشت آبادی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای استاد تمام. دانشگاه گیلان

ahmadrazi9gmail.com

محرم رضایتی کیشه خاله

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای استاد تمام دانشگاه گیلان

kishekhalehyahoo.co
...

ناصرقلی سارلی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (تحلیل گفتمان) دانشیار دانشگاه خوارزمی

naser.sarligmail.com
88046891

مریم عاملی رضایی

نقد روانشناختی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

m_rezaei53yahoo.com
88046891

نسرین فقیه ملک مرزبان

ادبیات و تحلیل گفتمان دانشیار دانشگاه الزهرا

nasrinfaghih44gmail.com
88046891

حسینعلی قبادی

زبان و ادبیات فارسی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

hosein.ghobadigmail.com
88046891

فاطمه کوپا

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای استاد دانشگاه پیام نور

f-koupa8982pnu.ac.ir

مصطفی گرجی

ادبیات عرفانی و مولوی شناسی, ادبیات داستانی استاد دانشگاه پیام نور آمل

gorjim111yahoo.com
88046891

امید مجد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تهران

majdomidut.ac.ir
88046891

علیرضا مظفری تازه کندی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای استاد تمام دانشگاه ارومیه

a.mozaffariurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی رحیمی

زبانشناسی کاربردی و ارتباطات بین فرهنگی استاد تمام دانشگاه VIT ، هند

solopardisunmegmail.com
000
0000-0002-4955-2469

محمد یونس طغیان ساکایی

ادبیات فارسی استاد تمام دانشگاه کابل

tsakaie55gmail.com
...

ابراهیم مزمان

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده جامعه شناسی دانشگاه کریک کلعه. ترکیه

ibrahimmazman5yahoo.com

حیدر خضری

ادبیات تطبیقی استادیار گروه زبانها و ادبیاتهای نوین دانشکده هنر و علوم انسانی
دانشگاه سنترال فلوریدا – ایالات متحده آمریکا

mll.cah.ucf.edu/faculty-staff/?id=414
hkhezriucf.edu

بهنام میرزابابازاده فومشی

ادبیات تطبیقی ادبیات انگلیسی ادبیات فارسی عضو پژوهشی بنیاد همبلت

sydney.academia.edu/BehnamMFomeshi
behnam.mirzababazadehgmail.com
0000-0001-6821-9699

اعضای مشورتی هیات تحریریه

صابره سیاوشی

ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

saberehsiavashiyahoo.com
88046891

مریم شریف نسب

ادبیات کودک، مطالعات روایت شناختی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/
msharifnasabyahoo.com
88046891

زینه عرفت پور

ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

z.erfatpoorgmail.com
88046891

سرویراستار

رضا حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

معصومه پوراسدیان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

interdisciplinaryresearch2017gmail.com

دبیر تخصصی

عیسی امن خانی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای دانشگاه گلستان

i.amankhanigu.ac.ir
88046891

طاهره ایشانی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tahereh.ishanygmail.com
88046891