داوران

اسامی داوران نشریه از بهار 1398 تا بهار 1399

ردیف  نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی رتبه سمت/ سازمان
1 مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
4 علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
5 منصور پیرانی piran.mansoor@yahoo.com استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
6 علیرضا پورشبانان alirezap3@yahoo.com استادیار دانشگاه تهران
7 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشیار  دانشگاه گیلان
8 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9 زهرا حیاتی hayati.zahra@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 نیر دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 آسیه ذبیح نیا عمران asieh.zabihnia@gmail.com داشنیار دانشگاه پیام نور، تهران
12 محمّد راغب m_ragheb@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
13 آتوسا رستم بیگ atoosa.rostambeik@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14 بالقیس روشن bl_rovshan@pnu.ac.ir دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران
15 رحیم سلامت آذر rahim.salamatazar@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
16 صابره سیاوشی saberehsiavashi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
17 پریسا شاد قزوینی shad@alzahra.ac.ir دانشیار دانشگاه الزهرا
18 مریم شریف نسب msharifnasab@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19 علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20 مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
21 مریم علی نژاد alinezhadmar@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22 محمّد علی فتح اللهی fathollahi@ihcs.ac.ir دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
23 یاسر فراشاهی نژاد yaserfarashahi@gmail.com استادیار دانشگاه تربیت مدرس
24 عبدالحسین فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشگاه الزهرا
26 مصطفی گرجی gorjim111@yahoo.com استاد دانشگاه پیام نور آمل
27 فرزانه گشتاسب f_goshtasb@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28 امید مجد majdomid@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران
29 مسروره مختاری mmokhtari@uma.ac.ir دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
30 الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
31 اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
32 محمد نجاری mnajari75@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 علی نجفی a.najafi44@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
34 معصومه نعمتی قزوینی m.n136089@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
35 محمّد هاتفی mo.hatefi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
36 مهرنوش هدایتی mehrnooshhedayati@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

اسامی داوران نشریه از بهار 1399 تا بهار 1400

 

ردیف  نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی رتبه سمت/ سازمان
1 مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 احمد وند، عباس a_ahmadvand@sbu.ac.ir دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران
4 طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5 مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com استادیار  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس
6 عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
7 فاطمه برناکی fbornaki@yahoo.com استادیار هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی
8 علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
9 زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 منصور پیرانی piran.mansoor@yahoo.com استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
11 علیرضا پورشبانان alirezap3@yahoo.com استادیار دانشگاه تهران
12 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشیار  دانشگاه گیلان
13 سوسن جبری sousan_jabri@yahoo.com دانشیار  دانشگاه رازی
14 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
15 ابوالفضل حرّی horri2004tr@gmail.com دانشیار دانشگاه اراک
16 حیدر خضری haidarkhezri@yahoo.com استادیار استادیار گروه زبانها و ادبیاتهای نوین دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه سنترال فلوریدا – ایالات متحده آمریکا
17 نیر دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18 آسیه ذبیح نیا عمران asieh.zabihnia@gmail.com داشنیار دانشگاه پیام نور، تهران
19 محمّد راغب m_ragheb@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
20 مهرداد رایجیان اصلی mehrdad.rayejian@gmail.com استادیار حقوق جنایی و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
21 آتوسا رستم بیگ atoosa.rostambeik@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22 پریسا شاد قزوینی shad@alzahra.ac.ir دانشیار دانشگاه الزهرا
23 علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
24 فائزه عرب یوسف آبادی famoarab@gmail.com دانشیار دانشگاه زابل
25 مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
26 فاطمه عظیمی فرد f.azimifard@irib.ir استادیار دانشگاه صدا و سیما
27 صدیقه علیپور pooran_82@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
28 مریم علی نژاد alinezhadmar@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
29 محمّد علی فتح اللهی fathollahi@ihcs.ac.ir دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
30 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشگاه الزهرا
31 مصطفی گرجی gorjim111@yahoo.com استاد دانشگاه پیام نور آمل
32 فرزانه گشتاسب f_goshtasb@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 امید مجد majdomid@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران
34 عبدالمحمّد موحّد amovahhed@gmail.com دانشیار دانشگاه خلیج فارس
35 بهنام میرزابابازاده فومشی behnam.mirzababazadeh@gmail.com استادیار عضو پژوهشی بنیاد همبلت
36 اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
37 فاروق نعمتی faroogh.nemati@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
38 علی نجفی a.najafi44@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
39 شهرزاد نیازی niazi_60@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
40 محمّد هاتفی mo.hatefi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی