1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامه «پژوهش‌های بین رشته‌ای ادبی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران نشریه از بهار 1398 تا بهار 1399

ردیف  نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی رتبه سمت/ سازمان
1 مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
4 علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
5 منصور پیرانی piran.mansoor@yahoo.com استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
6 علیرضا پورشبانان alirezap3@yahoo.com استادیار دانشگاه تهران
7 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشیار  دانشگاه گیلان
8 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9 زهرا حیاتی hayati.zahra@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 نیر دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 آسیه ذبیح نیا عمران asieh.zabihnia@gmail.com داشنیار دانشگاه پیام نور، تهران
12 محمّد راغب m_ragheb@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
13 آتوسا رستم بیگ atoosa.rostambeik@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14 بالقیس روشن bl_rovshan@pnu.ac.ir دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران
15 رحیم سلامت آذر rahim.salamatazar@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
16 صابره سیاوشی saberehsiavashi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
17 پریسا شاد قزوینی shad@alzahra.ac.ir دانشیار دانشگاه الزهرا
18 مریم شریف نسب msharifnasab@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19 علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20 مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
21 مریم علی نژاد alinezhadmar@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22 محمّد علی فتح اللهی fathollahi@ihcs.ac.ir دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
23 یاسر فراشاهی نژاد yaserfarashahi@gmail.com استادیار دانشگاه تربیت مدرس
24 عبدالحسین فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشگاه الزهرا
26 مصطفی گرجی gorjim111@yahoo.com استاد دانشگاه پیام نور آمل
27 فرزانه گشتاسب f_goshtasb@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28 امید مجد majdomid@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران
29 مسروره مختاری mmokhtari@uma.ac.ir دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
30 الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
31 اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
32 محمد نجاری mnajari75@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 علی نجفی a.najafi44@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
34 معصومه نعمتی قزوینی m.n136089@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
35 محمّد هاتفی mo.hatefi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
36 مهرنوش هدایتی mehrnooshhedayati@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

اسامی داوران نشریه از بهار 1399 تا بهار 1400

ردیف  نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی رتبه سمت/ سازمان
1 مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 احمد وند، عباس a_ahmadvand@sbu.ac.ir دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران
4 طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5 مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com استادیار  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس
6 عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
7 فاطمه برناکی fbornaki@yahoo.com استادیار هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی
8 علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
9 زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 منصور پیرانی piran.mansoor@yahoo.com استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
11 علیرضا پورشبانان alirezap3@yahoo.com استادیار دانشگاه تهران
12 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشیار  دانشگاه گیلان
13 سوسن جبری sousan_jabri@yahoo.com دانشیار  دانشگاه رازی
14 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
15 ابوالفضل حرّی horri2004tr@gmail.com دانشیار دانشگاه اراک
16 حیدر خضری haidarkhezri@yahoo.com استادیار استادیار گروه زبانها و ادبیاتهای نوین دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه سنترال فلوریدا – ایالات متحده آمریکا
17 نیر دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18 آسیه ذبیح نیا عمران asieh.zabihnia@gmail.com داشنیار دانشگاه پیام نور، تهران
19 محمّد راغب m_ragheb@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
20 مهرداد رایجیان اصلی mehrdad.rayejian@gmail.com استادیار حقوق جنایی و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
21 آتوسا رستم بیگ atoosa.rostambeik@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22 پریسا شاد قزوینی shad@alzahra.ac.ir دانشیار دانشگاه الزهرا
23 علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
24 فائزه عرب یوسف آبادی famoarab@gmail.com دانشیار دانشگاه زابل
25 مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
26 فاطمه عظیمی فرد f.azimifard@irib.ir استادیار دانشگاه صدا و سیما
27 صدیقه علیپور pooran_82@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
28 مریم علی نژاد alinezhadmar@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
29 محمّد علی فتح اللهی fathollahi@ihcs.ac.ir دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
30 نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشگاه الزهرا
31 مصطفی گرجی gorjim111@yahoo.com استاد دانشگاه پیام نور آمل
32 فرزانه گشتاسب f_goshtasb@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 امید مجد majdomid@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران
34 عبدالمحمّد موحّد amovahhed@gmail.com دانشیار دانشگاه خلیج فارس
35 بهنام میرزابابازاده فومشی behnam.mirzababazadeh@gmail.com استادیار عضو پژوهشی بنیاد همبلت
36 اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
37 فاروق نعمتی faroogh.nemati@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
38 علی نجفی a.najafi44@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
39 شهرزاد نیازی niazi_60@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
40 محمّد هاتفی mo.hatefi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

اسامی داوران نشریه از بهار 1400 تا بهار1401

پیمان ابوالبشری peiman.ab@gmail.com استادیار استادیار گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه نیشابور
مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس
عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار دانشگاه گنبد کاووس
علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار دانشیار/ پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی
مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com سایر پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم و مطالعات انسانی
انسیه بابایی en.babaee@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
بهادر باقری bahadorbagheri47@gmail.com دانشیار دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی
فرزاد بالو farzad_baloo@yahoo.com دانشیار دانشگاه مازندران
بهمن باینگانی bahman.bayangani@gmail.com استادیار دانشگاه گلستان
حسن بیات hsnbyt@gmail.com استادیار استادیار داننشگاه خوارزمی
زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا پورشبانان alirezap3@yahoo.com استادیار  دانشگاه تهران
بهناز پیامنی behnazpayam@yahoo.com دانشیار دانشگاه پیام نور گروه زبان و ادبیات فارسی
موسی پیری mo.piri@yahoo.com استادیار عضو علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
پروین ترکمنی آذر ptorkamanyazar@gmail.com استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سوسن جبری sousan_jabri@yahoo.com دانشیار دانشگاه رازی
,وجیهه جلائیان بخشنده v.jalaeyan.1982@gmail.com استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گلستان
فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیر اقبال حیدرپور ae.heidarpour@ut.ac.ir   موسسه اموزش عالی فردوس
حیدر خضری hkhezri@ucf.edu استاد استادیار گروه زبانها و ادبیاتهای نوین دانشگاه هنر و علوم انسانی دانشگاه  سنترال فلوریدا.ایالات متحده امریکا
نیره دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
آسیه ذبیح نیا asieh.zabihnia@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه، دانشگاه پیام نور، تهران
حسن ذوالفقاری zolfagari@modares.ac.ir استاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مریم رامین نیا raminnia_maryam@yahoo.com استادیار دانشگاه گلستان
مهرداد رایجیان اصلی mehrdad.rayejian@gmail.com استادیار عضو هیات علمی و دبیر گروه حقوق و فقه
محمدرضا رحمت rahmat@meybod.ac.ir استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، میبد، ایران
آتوسا رستم بیک atoosa.rostambeik@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فخری رسولی fakhrirasuli2017@gmail.com سایر دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه
محرم رضایتی کیشه خاله kishekhaleh@yahoo.com استاد استاد دانشگاه گیلان
محمدعلی رضایی ma.rezaei@ymail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران.
وحید رویانی vahidrooyani@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
مریم زمانی(الله داد) mzamani.poem@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور
علی سالاری alisalarishadi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com استادیار جهاد دانشگاهی
پریسا شاد قزوینی shad@alzahra.ac.ir دانشیار دانشگاه الزهرا
مریم شریف نسب msharifnasab@yahoo.com   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری shairi@modares.ac.ir استاد استاد زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید شفیعیون saeid.shafieioun@gmail.com دانشیار دانشگاه اصفهان
رامتین شهبازی shahbazi.ramtin@gmail.com استادیار دانشگاه سوره
هاشم صادقی sadeghi.hashem62@gmail.com   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یحیی طالبیان y.talebian@gmail.com استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فائزه عرب یوسف آبادی famoarab@gmail.com دانشیار دانشیار / دانشگاه زابل
فاطمه عظیمی فرد f.azimifard@irib.ir استادیار سازمان صدا و سیما
مهیار علوی مقدم m.alavi2007@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
منا علی مددی mona_alimadadi@yahoo.com استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس
عبدالرحمن علیزاده a.alizadeh@gu.ac.ir استادیار دانشگاه گلستان
داود عمارتی مقدم demarati@gmail.com استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور
محمد عنایتی  قادیکلایی enayati7663@yahoo.com سایر ادبیات معاصر
کورش غلامی korosh_gholamiko@yahoo.com دانشیار عضو هیئ علمی دانشگاه
یاسر فراشاهی نژاد yaserfarashahi@gmail.com سایر دانشگاه تربیت مدرس
فرزانه فرخ فر farrokhfar@neyshabur.ac.ir استادیار دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
فرشته فرضی شوب f.farzi19@gmail.com استادیار دانشگاه گلستان
قدرت قاسمی پور gh.ghasemipour@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید چمران
بدریه قوامی badriqavami@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد سنندج
فرزانه گشتاسب f_goshtasb@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
طاهره گلستانی بخت tahereh.golestani@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
علیرضا محمدی کله سر amohammadi344@gmail.com استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهروز محمودی بختیاری mbakhtiari@ut.ac.ir دانشیار پردیس هنر‌های زیبای دانشکاه تهران، تهران، ایران
فاطمه مدرسی fatemeh.modarresi@yahoo.com استاد دانشگاه ارومیه
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com استاد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذریایجان
عبدالله معتمدی a_moatamedy@yahoo.com دانشیار گروه بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد مهندس پور mohandes@modares.ac.ir استادیار استادیار دانشکده هنر
مصطفی موسوی mmusavi@ut.ac.ir دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فواد مولودی f_molowdi@yahoo.com استادیار سمت
ارسطو میرانی arastoomirani@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد نجاری mnajari75@yahoo.com سایر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهرنوش هدایتی mehrnooshhedayati@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجید هوشنگی houshangi.majid@gmail.com استادیار دانشگاه الزهرا
امیررضا وکیلی فرد vakilifard@hum.ikiu.ac.ir دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

اسامی داوران نشریه از تابستان 1401 تا بهار 1402

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی وابستگی سازمانی
مهرداد Rayejian Asli mehrdad.rayejian@gmail.com استادیار عضو هیات علمی
محمد هاتفی m.hatefi@ihcs.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کامیار صداقت ثمرحسینی kamyarsedaghat@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیر اقبال حیدرپور ae.heidarpour@ut.ac.ir مربی موسسه اموزش عالی فردوس
لیلا صادقی leilasadeghi@gmail.com سایر  
بهروز محمدی بختیاری mbakhtiari@ut.ac.ir دانشیار پردیس هنر‌های زیبای دانشکاه تهران، تهران، ایران
مریم شریف نسب msharifnasab@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زهرا حیاتی hayati.zahra@gmail.com دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آتوسا رستم بیک atoosa.rostambeik@gmail.com دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم درپر dorpar90@gmail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران
محمدعلی رضایی ma.rezaei@ymail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران.
طاهره ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار دانشیار/ پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی
فرزاد بالو farzad_baloo@yahoo.com دانشیار دانشگاه مازندران
عیسی امن خانی amankhani27@yahoo.com دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
وحید رویانی vahidrooyani@yahoo.com دانشیار دانشگاه گلستان
جعفر فسائی jfasaei@yahoo.com سایر دانش آموخته دکترای تخصصی
سید محسن علوی پور alavipour@ihcs.ac.ir دانشیار استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا رعیت حسن آبادی ali_rayat2005@yahoo.com سایر دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
محمد جواد عظیمی m_j_azimi@yahoo.com استادیار دانشگاه خوارزمی
فخری رسولی fakhrirasuli2017@gmail.com سایر دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه
مهلا آرین پور arianpoor.m81@gmail.com سایر پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم و مطالعات انسانی
بهمن باینگانی bahman.bayangani@gmail.com استادیار دانشگاه گلستان
فواد مولودی f_molowdi@yahoo.com استادیار سمت
محمد نجاری mnajari75@yahoo.com سایر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجید هوشنگی houshangi.majid@gmail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا انوشیروانی anushir@shirazu.ac.ir استاد دانشگاه شیراز
غلامرضا سالمیان salemian@razi.ac.ir دانشیار دانشگاه رازی
فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل ناصری enaseri7@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی نصیری اقدم alin110@yahoo.com استادیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا شعیری shairih@gmail.com دانشیار عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شعیری shairi@modares.ac.ir استاد استاد زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه تربیت مدرس
سید حمید تنکابنی hamidtonkaboni@gmail.com دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فاطمه عظیمی فرد f.azimifard@irib.ir استادیار سازمان صدا و سیما
حیات عامری hayatameri@yahoo.com استادیار  دانشگاه تربیت مدرس
نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
فرزانه گشتاسب goshtasbfarzaneh@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا غفوری reza_ghafouri1360@yahoo.com دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ابوالفضل حری horri2004tr@gmail.com دانشیار دانشگاه اراک
آسیه ذبیح نیا asieh.zabihnia@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه، دانشگاه پیام نور، تهران
مریم جلالی jalali_1388@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
روح الله کریمی roohollah.karimi@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود بشیری zrpbashiri2001@yahoo.com دانشیار هیئت علمی ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
محمدرضا سنگری sangari@iict.ac.ir سایر دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
یحیی طالبیان y.talebian@gmail.com استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کلثوم قربانی kolsoomghorbani@yahoo.com دانشیار دانشگاه بیرجند
احمد شاکری a.shakeri@ihcs.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید علی قاسم زاده s.ali.ghasem@gmail.com استاد دانشگاه قزوین
لیلا الهیان l_elahiyan@yahoo.com سایر پژوهشگاه
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com استاد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذریایجان
حسین صافی پیرلوجه spirloojeh@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احمد شاکری ahmad.shakeri@gmail.com استادیار استادیار گروه مطالعات فرهنگی /پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
معصومه نعمتی قزوینی m.n136089@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رمضان رضائی drr_rezaei@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم قوام ghavam@um.ac.ir   دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی فردوسی مشهد
صابره سیاوشی saberehsiavashi@yahoo.com استادیار استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده malekzadeh.elham092@gmail.com استادیار استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم عاملی رضایی m_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شروین مقیمی moghimima@gmail.com استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خدیجه حاجیان khadijehhajiyan@yahoo.com استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیاوش مرادی basiyavash@yahoo.com استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
هیوا حسن پور hiva.hasanpoor@gmail.com استادیار عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
مهدی کریمی سلطان احمدی m.karimi@ihcs.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین بیات hsnbyt@gmail.com دانشیار دانشیار داننشگاه خوارزمی
علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نیره دلیر dalirnh@gmail.com دانشیار گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
بهادر باقری bahadorbagheri47@gmail.com دانشیار دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی
طیبه پرتویی راد t.partovirad@gmail.com استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه قم