-    فرایند پذیرش مقاله

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیأت تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیأت تحریریه است.

مراحل به شرح زیر است

  1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی نویسنده
  2. بررسی اولیه در شورای سردبیری  که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند

الف) رد و بایگانی( 3 هفته)

ب) قبول و ارسال مقاله به  دو ارزیاب (4 هفته)

تبصره 1 :

رد مقاله‌ها در این مرحله به یکی از دلایل زیر است:

- عدم تناسب با محتوای مجله

- ارسال مقاله‌های مشابه که پیش از این تصویب و یا چاپ شده است

- عدم رعایت  ضوابط و شرایط نشریه که بر روی سایت قرار گرفته است .

 

  1. دریافت نتایج داوری از هر دو داور و بررسی آن
  2. در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند

 الف) رد و بایگانی

ب) ارجاع به داور سوم در صورت عدم مطابقت دو داوری (3 هفته)

ج) قبول و ارسال به نویسنده جهت اصلاحات احتمالی

4. انجام اصلاحات توسط نویسنده (2 هفته)

5. ارسال مجدد به داوران جهت بازبینی و کنترل اصلاحات (2 هفته)

6. بررسی مقاله و دیدگاه داوران در جلسه هیأت تحریریه

در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند:

الف) پذیرش مشروط به اعمال اصلاحات نهایی توسط نویسنده (2 هفته)

ب‌)    پذیرش مقاله و سپس مراحل ویرایش و آماده سازی برای انتشار

ج) رد مقاله و بایگانی