آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 650
تعداد پذیرش 92
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 404
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 245

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 165619
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30908
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 94 روز
درصد پذیرش 14 %