آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 838
تعداد پذیرش 129
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 530
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 310

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 152
تعداد مشاهده مقاله 203333
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 177 روز
درصد پذیرش 15 %