مجله «پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1398 با هدف ارتقای پژوهش‌های مربوط به ادبیات و دیگر رشته‌ها راه اندازی شده است. از آن جا که پیشرفت در پژوهش‌های علوم انسانی به طور کلّی و ادبیات به طور خاص، نیازمند پیوند و تعامل میان دانش، مفاهیم، روش‌ها، تجارب، و ابزارهای مختلف از رشته‌های گوناگون در خصوص موضوع یا مسئله‌ای مشترک است؛  این مجله به انتشار مقالاتی می‌پردازد که به ترویج و غنای علمی پژوهش‌های ادبی و دیگر رشته‌های علوم انسانی تأکید دارد و با تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی در زمینه یا زمینه‌های خاص و با عبور از مرزهای سنتی سبب بروز خلاقیت در این زمینه می‌گردد. این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار می‌دهد:

  1. مطالعات بنیادین در رابطه با ادبیات و پژوهش‌های میان رشته‌ای
  2. تحلیل و بررسی متون ادبی با استفاده از رویکردهای جدید در دیگر رشته‌ها
  3. بومی‏ سازی نظریه‏های مطرح در ارتباط با ادبیات و سایر رشته‌ها

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار مقاله

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برای دریافت و بررسی 

مقالات، مبلغ سیصد هزار تومان جهت داوری و در صورت پذیرش، مبلغ سیصد هزار تومان دریافت می‌شود.

این پرداخت، صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.