دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-302 (بهار و تابستان 1398) 
بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

صفحه 75-98

10.30465/lir.2019.4189

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی


تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی

صفحه 266-283

10.30465/lir.2019.3835

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ کبری عریانی؛ مجتبی رضایی سرچقا


شماره‌های پیشین نشریه