دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-302 
2. استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه

صفحه 16-36

آناهیتا پرتوی؛ سهیل سعادتی نیا؛ نادیا حاجی پور


5. بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

صفحه 75-98

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی


12. تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی

صفحه 266-283

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ کبری عریانی؛ مجتبی رضایی سرچقا