استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

ین مقاله ترجمه‌ای است از مقالۀ «What Has Literature to Offer Computer Science?» که به قلم Mark Dougherty در سال 2003 در شمارۀ 7 مجلۀ HumanIT انتشار یافته است.
نویسنده در این مقاله کوشیده است ظرفیتهای ادبیات را برای استفاده در علوم رایانه تبیین کند. مقاله به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: در قسمت نخست دیدگاههای فلسفی مختلف دربارۀ نسبت مهندسی با هنر بررسی و تحلیل شده و در بخش دوم در باب پیوند ادبیات و رایانه سخن رفته است. مؤلف می‌کوشد نشان دهد که می‌توان بین ادبیات و رایانه نیز پیوندی مانند پیوند زبانشناسی و رایانه برقرار کرد و به واسطۀ این پیوند از ظرفیتهای ادبیات برای ارتقاء علوم رایانه بهره جست. مؤلف در حوزۀ علوم رایانه بر چند محور تمرکز کرده است که می‌توان در آنها از ادبیات استفاده کرد: 1. هوش مصنوعی (برای فهم متن)؛ 2. مستندسازی سیستم‌های رایانه‌ای (برای آن که درک و دریافت این مستندات آسان‌تر شود)؛ 3. کدنویسی (برای مواجهه با کدها به مثابه یک متن ادبی یا بهره‌گیر از صورتهای تمثیلی برای ساده‌سازی مسئله‌ها)

کلیدواژه‌ها


-         دکارت، رنه، (1344)، گفتار در روش راه‌بردن عقل، ترجمۀ محمدعلی فروغی، انتشار یافته در جلد نخست کتاب «سیر حکمت در اروپا»، زوار: تهران.
-         وایلد، اسکار، (1363)، تصویر دوریان گری، ترجمۀ رضا مشایخی، تهران: کمانگیر.
-        ALFRED V. AHO... [et al.]. Compilers :principles, techniques, and tool. Addison Wesley, 2nd ed, 1986.
-         Bauhaus   1919-1928. Eds. Herbert Bayer   Walter  Gropius  &  Ise  Gropius.  Boston: Charles   T.  Bradford   1952.
-        Clark, Leslie B. Wilson, Robert G.; Robert, Clark (2000). Comparative programming languages (3rd ed.). Harlow, England: Addison-Wesley. Retrieved 25 November 2015.
-        PAUL CLEMENTS, FELIX BACHMANN, LEN BASS, DAVID GARLAN, JAMES IVERS, REED LITTLE, ROBERT NORD, JUDY STAFFORD. Documenting, Software Architectures (2rd ed.). Harlow, England: Addison Wesley. Retrieved 25 November 2001.
-        CHOMSKY,   NOAM  ( 1956 ). “ Three   Models   for  rhe   Description  of  languages.”
-        IRE   Transactions   on   Information   Tbeory 2: 113-124.
-        DEITEL   HARVEY  M.&   PAUL    J.   DEITEL   ( 1998 ). C++:  How  to  Program.2nd  ed.  Upper   Saddle  River,   NJ:   Prentice   hall.
-        DENNETT   DANIEL  (1984): “ Cognitive  Wheels:  The  Frame  Problem   of   AI. “ Minds,   Macbines   and  Euolution: Pbilsopbical   Studies.  Ed.  Christopher   Hookway.  Cambridge:  Cambridge   UP. 129- 151.
-        DESCARTES   RENE  (1993).   A  Disourse   on   tbe    Metbod  of  of rightly conducting the reason and seeking Truth in the Sciences. [1637]. Project Gutenberg. <http:// www. Gutenberg. net/etext93/dcart10.txt>
-        DREYFUS, HUBERT & STUART DREYFUS (1985). Mind over Machine. New York: Macmillan /The Free Press.
-        FLORMAN, SAMUFL (1994). The Existential Pleasures of Engineering. 2nd ed. New York: St Martin's Press.
-        HAREL, DAVID (1996). Algorithmics: The Spirit if computing. 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley.
-        JACKSON, PETER (1999). Introduction to Expert Systems. Harlow: Addison Wesley.
-        JOHNSON, ERIC(1999). Computer programming for the Humanities in SNOBOL4.
Madison: Dakita State UP.
-        KAY, ALAN (1996). “ The Early History of Smalltalk.” History of   Programming Languages. Eds. Thomas J. Bergin, Jr. & Richard G. Gibson, Jr. Reading,MA: Addison Wesley. 511- 579.
-        KNUTH, DONALD (1997). The Art of Computer  Programming: Volume l: Fundamental Algoritbms. 3rd  ed. Reading, MA: Addison  Wesley.
-        LANGSAM, YEDIDYAH,  MOSHE   J.   AUGENSTEIN   &  AARON  M. TENENBAUM (1996). Data  Structures   Using  C++. 2nd ed. Upper  Saddle  River, NJ: Prentice  Hall.
-        LEVTTIN, ANANY (2003). The Design and Analysis  of  Algoritbms. Boston: Addison Wesley.
-        Linz, Peter (2011). An Introduction to Formal Languages and Automata, 3rd ed. Jonesa and Bartlett Publishers.
-        LUCAS, JOHN (1961). “ Mind, Machines  and  Godel. “  Pbilosopby 36: 112- 127.
-        MCGANN  JEROME  J. (2001).  Radiant  Textuality. New  York: Palgrave.
-        NIELSON, HANNE  RIIS  & FLEMMING  NIELSON  (1992).  Semantics  witb Applications:  A  Formal Introduction.  Chichester: Wiley.
-        TURING, ALAN (1950). “ Computing  Machinery and  Intelligence.”  Mind  59: 433-460.
-        VERNE, JULES (1996). Paris  au XXe  siècle.(1994,posth.). New  York: Ballantine.
-        WILDE, OSCAR  (1992). The Picture  of  Dorian  Gray. (1890). Ware: Wordsworth  Editions. 
-        WITTGNSTEIN,  LUDWIG  (1953). Pbilospbical  Inuestigations. New York: McGrawHill.