دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1401 
5. سبک دفاعی شخصیتهای رمان کلیدر

صفحه 144-185

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت؛ سامان رحمانی فرشباف


7. تحلیل دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

صفحه 224-256

سهیلا صادقی؛ بهناز علیپور گسکری؛ بلقیس روشن؛ بهناز پیامنی