دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1401، صفحه 1-442 (بهار و تابستان 1401) 
سبک دفاعی شخصیتهای رمان کلیدر

صفحه 144-185

10.30465/lir.2021.38123.1377

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت؛ سامان رحمانی فرشباف


تحلیل دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

صفحه 224-256

10.30465/lir.2022.36077.1292

سهیلا صادقی؛ بهناز علیپور گسکری؛ بلقیس روشن؛ بهناز پیامنی