دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1400 
1. ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان

صفحه 1-36

فاطمه آقانوری؛ احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمد حسین حیدری


10. نگرش ها و نگارش های تاریخی صادق هدایت

صفحه 256-287

افتخار قاسم زاده؛ فاطمه احمدوند