دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-346 
8. نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ

صفحه 212-234

شهرام کارگر؛ میثم زارع؛ بهرام شعبانی