دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1399 (پاییز و زمستان 1399) 
رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس

صفحه 252-273

10.30465/lir.2020.31240.1152

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی

صفحه 274-294

10.30465/lir.2020.30105.1119

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ رمضان رضایی؛ پریناز علی اکبری


شماره‌های پیشین نشریه