نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات، تهران، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30465/lir.2020.33381.1215

چکیده

در این مقاله، دو شخصیّت‌ اصلی رمان سووشون (یوسف و زری) با نظریّۀ عصبیّت کارن هورنای تحلیل روانکاوانه شده‌اند. کارن هورنای شکل‌گیری سه تیپ شخصیّتی نابهنجار برتری‌طلب، انزوا‌طلب و مهرطلب را متأثّر از محیط نابهنجار دوران کودکی شخص و نوع واکنش او به نابهنجاری‌های محیط تربیت می‌داند. هورنای عامل اضطراب را اصلی‌ترین نشانۀ وجود تضاد عصبی در شخصیّت فرد می‌داند. تحلیل روانکاوانه نشان داد شخصیّت مرد (یوسف) همة گونه‌های تمایلات، احساسات و رفتارهای طبیعی را بدون اضطراب بازتاب می‌دهد و تضادهای رفتاری او از نوع تضاد طبیعی است که در انسان‌های معمولی مشاهده می‌شود، ولی شخصیّت زن (زری)، به‌شدّت تحت اضطراب و ترس شدید قرار دارد. تضاد اساسی در رفتار او، علائم شخصیّت عصبی مهرطلب را بازتاب می‌دهد. اضطراب شدید در شخصیّت زری، ساختار دفاعی شخصیّت او را از هم فرو می‌پاشد و ترس از دیوانگی زری را به مداوا برمی‌انگیزاند و نهایتاً با مرگ یوسف و معالجۀ دکتر عبدالله‌خان از راه ارجاع زری به خودِ واقعی‌اش، موجب می‌شود او بر فاصلۀ میان خودِ تصوّری و خودِ واقعی‌اش غلبه کند و شجاعت از دست رفته‌اش را بازیابد.

کلیدواژه‌ها

الف: کتاب‌ها
آدلر، آلفرد (1379)، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان‌شناسی، ترجمۀ طاهره جواهرساز، تهران: رشد.
دانشور، سیمین (1398)، سووشون، چاپ بیست و پنجم، تهران: خوارزمی.
دیچز، دیوید (۱۳۷۹)، شیوه‌های نقد ادبی، ترجمۀ محمّدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
صنعتی، محمّد (۱۳۸۰)، تحلیل‌های روان‌شناختی در هنر و ادبیّات، تهران: مرکز.
نیکزاد، محمود (1391)، فرهنگ جامع روان‌شناسی، دو جلدی، تهران: موسسۀ کیهان.
هورنای، کارن (۱۳۹۸ ب)، شخصیّت عصبی زمانۀ ما، ترجمۀ محمّدجعفر مصفّا، تهران: بهجت.
هورنای، کارن (۱۳۹۸ ج)، خودکاوی، ترجمۀ محمّدجعفر مصفّا، تهران: بهجت.
هورنای، کارن (۱۳۹۹)، عصبیّت و رشد آدمی، ترجمۀ محمّدجعفر مصفّا، تهران: بهجت.
هورنای، کارن (۱۳۹۸ الف)، تضادهای درونی، ترجمۀ محمّدجعفر مصفّا، تهران: بهجت.
یاوری، حورا (۱۳۷۴)، روانکاوی و ادبیات، دو متن، دو انسان، دو جهان، تهران: تاریخ ایران.
 
ب: مقالات
برزمینی، لیلا و گلچین، زهرا (۱۳۹۴)، «شخصیّت‌پردازی زن در ادبیات داستانی سیمین دانشور با تاکید بر سووشون»، ارائه شده در همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی.
بهمنی‌مطلق، یدالله و باقری، نرگس (۱۳۹۱)، «مقایسۀ زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد»، زن و فرهنگ، بهار، دورۀ۳، شمارۀ۱۱، صص۴۳-۵۹.
بهنام‌فر، محمّد و طلایی، زینب (۱۳۹۲)، «نقد روان‌شناختی دیگر سیاوشی نمانده بر مبنای نظریّۀ کارن هورنای»، پژوهش‌های ادبیّات معاصر جهان، دورۀ ۱۸، شمارۀ ۲، صص ۲۳-۴۲.
تسلیمی، علی و آینده، مینا (۱۳۹۲)، «تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع بر مبنای مکتب هورنای»، کاوش‌نامۀ زبان و ادبیّات فارسی، شمارۀ ۲۶، صص ۲۲۷-۲۵۶.
رضایی دشت‌ارژنه، محمود (۱۳۸۸)، «نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان‌شناختی کارن هورنای»، ادب‌پژوهی، شمارۀ دهم، زمستان، صص206- ۱۸۷.
شاکری، جلیل و بخشی، بهناز (۱۳۹۴)، «تحلیل روان‌شناختی شخصیّت‌های سه داستان گدا، خاکسترنشین‌ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریّۀ کارن هورنای»، متن‌پژوهی ادبی، سال ۱۹، شمارۀ ۶۳، بهار، صص88- ۵۵.
فهیم‌کلام، محبوبه (۱۳۹۵)، «نقد روان‌شناختی آنته کریستا بر مبنای نظریّۀ کارن هورنای»، نقد زبان و ادبیّات خارجی، دورۀ سیزدهم، شمارۀ ۱۷، پاییز و زمستان، صص۲۰۹-۲۲۶.
قویمی، مهوش و پزشکی، شهروز (۱۳۸۶)، «نام، ظهور و نقش شخصیّت‌ها در سووشون اثر سیمین دانشور»، قلم، بهار و تابستان 1386، دورۀ 3، شمارۀ5، صص52- 33.
محمّدی، ابراهیم و طلاپور، پریسا (۱۳۹۱)، «نمایش شخصیّت‌ها (شخصیّت‌پردازی نمایشی) در سووشون»، متن‌پژوهی ادبی، بهار، شمارۀ ۵۱، صص ۳۳-۵۲.
هوشنگی، مجید (۱۳۹۲)، «نقد و بررسی روانکاوانۀ شخصیّت تهمینه از نگاه کارن هورنای»، هفتمین همایش زبان و ادبیّات فارسی،صص۲۰۰۱-۲۰۱۳