نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران . ایران.

10.30465/lir.2023.45291.1700

چکیده

دیوید یالوم، تنهایی را اولین منشاء اضطراب رنج وجودی انسان می‌داند و نظر وی بیشتر تنهایی و انزوای بنیادین اگزیستانسیال است. اغلب شخصیت‌های داستانی بلقیس سلیمانی از تنهایی و بی پناهی رنج می برند و گرفتار سرگشتگی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوه تنهایی از دیدگاه دیویدیالوم و آثار داستانی بلقیس سلیمانی به روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد تا به بررسی عوامل تنهایی در شخصیت داستان‌های سلیمانی از دید یالوم بپردازد. بر اساس دستاورد و ماحصل تحقیق حاضر، بیشتر شخصیت های داستانی بلقیس سلیمانی-به ویژه زنان- علیرغم تلاش در رویارویی با کاستی‌های اجتماعی در پی یافتن و ساختن یک هویت یگانه برای خود هستند، اما موفق نمی‌شوند و گاه تنهایی آنان را به فنا و خودکشی سوق می‌دهد در این میان، خانواده نقش اساسی را در تنهایی شخصیت‌های داستانی بلقیس سلیمانی ایفا می‌کند و تحصیل در دیار غربت به تنهایی دامن می‌زند. شناخت و پذیرش تنهایی، در زندگی انسان و ارتباط او با دیگران، نقشی بسیار مؤثر دارد. براساس یافته پژوهش، اضطراب تنهایی برآمده از رابطه به شدت متزلزل فرد با جهان پیرامون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
کتاب‌نامه
ابراهیمی، نازیلا، فلاح، محمدحسین، سامانی، سیامک، وزیری، سعید(1399). «عوامل و زمینه‌های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی)». زن و جامعه. س 11. ش1. بهار. صص 1-28.
امیری، مهسا، علیزمانی، امیرعباس(1397) «بررسی تنهایی اگزیستانسیال در دنیای مدرن و روش های مواجهه با آن با تکیه برآرای اروین یالوم». غرب شناسی بنیادی. س9. ش 1. بهار و تابستان. صص 1-23.
بزدوده، یحیی (1391). «در جستجوی هویت از دست رفته (هویت و زنانگی در آثار بلقیس سلیمانی)»، پایان‌نامه دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی. استاد راهنما: محمد امیر عبیدی نیا
خادمی کولایی، مهدی (1394). «بررسی و تحلیل فرآیند فردیت در رمان به هادس خوش آمدید از بلقیس سلیمانی»، فصلنامه ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج. دوره 7، شماره 23 تابستان. صص 89-112.
خادمی کولایی، مهدی؛ سرمدی، مجید؛ زمانی کارمزدی، فاطمه (1394) «جامعه شناسی رمان خاله بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّه  پی یر بوردیو».  ادبیات پارسی معاصر. سال پنجم شماره 3 (پیاپی 15). پاییز. صص 45-65. 
حیدری، رزیتا (1393). «ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ». ششمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده. 16 و 17. اردیبهشت ماه. ص 257.
رادفر، ابوالقاسم؛ برهمند، حانیه (1396). «نقد جامعه شناختی رمان بازی آخر بانو بلقیس سلیمانی». فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، دوره: 3، شماره: 19. صص 87-97.
رستمی، راحله (1392). «رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز: دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. استاد راهنما: بهرام جوکار.
رستمی، فرشته؛ کشاورز، مسعود( 1394). «آسیب‌شناسی زن و جنگ با رویکردی فرهنگی به »زنِ اسیر-آزاده در نوشته های بلقیس سلیمانی». مجموعۀ مقاله‌های دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه محقق اردبیلی. 4-6شهریورماه. 
 رستمی، فرشته (1394). «بررسی تطبیقی میان‌رشته‌ای چاپ و تولید کتاب‌های داستانی سیمین دانشور و بلقیس سلیمانی»، نشریه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم‌انسانی، تابستان١٣٩۴، دوره٧، شماره٣. صص 63-94.
سلیمانی، بلقیس(1385). بازی آخر بانو. تهران: ققنوس.
سلیمانی، بلقیس(1388). خاله بازی. تهران: ققنوس.
سلیمانی، بلقیس (1395). شب طاهره. تهران: ققنوس.
سلیمانی، بلقیس (1389). به هادس خوش آمدید. تهران: چشمه
سلیمانی، بلقیس (1397). آن مادران،  این دختران. تهران: ققنوس
سلیمانی، بلقیس (1397) پیاده. تهران: چشمه
سلیمانی، بلقیس (1394). من از گورانی­ها می‌ترسم. تهران: چشمه.
سلیمانی، بلقیس(1393). سگ‌سالی. تهران: نشرچشمه.
 شیخ مونسی، حوریه(1391). «تحلیل شخصیّت زن در آثار بلقیس سلیمانی»، پایان‌نامه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی. استاد راهنما: دکتر شیرزاد طایفی. صرفی، محمدرضا؛ مدبّری، محمود؛  ملیحه علی نژاد، ملیحه ( 1396). «تحلیل و بررسی انواع موتیف و کارکردهای آن در آثار بلقیس سلیمانی»، مجله نثر پژوهی شهید باهنر کرمان، دوره 20، شماره 41 . بهار و تابستان. صص 225-244.
غلامحسین زاده، غلامحسین (1392). «نقد فمنیستی رمان خاله بازی اثر بلقیس سلیمانی». هفتمین پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.
قنبری، بخشعلی(1390). ر«ﻧﺞ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی». پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ش 21. تابستان. صص 95-120.
مظاهری، حبیب؛ علیزمانی، امیرعباس(1397). «بررسی مواجهه با رنج تنهایی اگزیستانسیال  در اندیشۀ اروین یالوم و رنج عارفانۀ فراق در اندیشۀ مولوی». پژوهش­های فلسفی-کلامی. س20. ش4. زمستان. صص 69-90.
یالوم، اروین(1390). روان درمانی اگزیستانسیال. ترجمه سپیده حبیب. تهران: نشرنی.
یالوم، اروین (1386). و نیچه گریه کرد. ترجمه مهشید میرمعزی. تهران: نشرنی.
یالوم، اروین(1399). روان درمانگر قصه‌گو. ترجمه سپیده حبیب. چاپ چهارم. تهران: دانژه.