نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

10.30465/lir.2023.43550.1641

چکیده

در این پژوهش، جایگاه حبس و نسبت آن با اصل لذت و ژوئیسانس در شخصیت‌های داستان‌های «بند محکومین»، «آمرزش زمینی» و «قهوۀ سرد آقای نویسنده» بازنمایی و سنجیده شده است. با توجه به کنش‌های این شخصیت‌ها و اعمال مجازات به‌منزلۀ اختگی نمادین، هدف از انجام این پژوهش، تبیین چگونگی دسترسی سوژۀ محبوس از رنج به لذت است که طی آن، به این پرسش محوری پاسخ داده شده که سوژۀ زندانی چگونه به‌میانجی دالی که برای وی تولید رنج می‌کند، می‌تواند لذت مازاد یا ژوئیسانس را تجربه نماید؟ این پژوهش به روش تحلیل کیفی و با تکیه برآموزه‌های روانکاوانۀ ژاک لکان به‌انجام رسیده و نشان داده شده که سوژۀ محبوس کم‌سابقه از میل سوژۀ محبوس سابقه‌دار تبعیت می‌کند و در عین‌حال، همواره به‌سبب وجود مازادی در هویت خود، از دیگری بزرگ شرمسار می‌شود. حبس بستری را فراهم می‌کند که محبوسان از زنجیرۀ دلالت میل دیگری بزرگ به سبب تحمیل اختگی نمادین بیرون می‌افتند. اگر محبوسان اختگی نمادین را نپذیرند، به روان‌پریشی دچار می‌شوند و به همین سبب اولاً، خود را از جامعۀ بیرون از حبس مطرود می‌بینند، ثانیاً، نسبت به تحقق آیندۀ روشنی برای خود امیدوار نخواهند بود. سوژۀ محبوس می‌کوشد با هر کنشی که تخطی از میل دیگری بزرگ باشد، ژوئیسانس را به‌نفع خود تصرف کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتاب‌نامه
آقاجری، سیدهاشم؛ صادقی گندمانی، مقصودعلی و طاهری، علی (1399). «تبیین و بررسی نظام زندان و حبس در ایران قرون پنجم و ششم هجری بر اساس روش تبارشناسی فوکو»، جامعه‌شناسی تاریخی، دورۀ 12، شمارۀ 2، صص 1-36.
اسفندیاری بهرآسمان، محمدصالح و جوان‌جعفری بجنوردی، عبدالرضا (1395). «کارکرد زندان از منظر جامعه‌شناسی مجازات»، آموزه‌های حقوق کیفری، دورۀ 13، شمارۀ 12، صص 137-168.
اصطهباناتی احسانی، محمدامین و محمودی، خیرالله (1399). «خوانش لاکانی رشد روانی سوژه در مجموعه‌ داستان آبی ماورای بحار مندنی‌پور»، پژوهشنامة ادبیّات داستانی دانشگاه رازی، دورۀ 9، شمارۀ 2، صص 39-53.
بهروان، حسین و بهروان، ندا (1391). «تبیین جامعه‌شناختی بازگشت به زندان با تأکید بر نظریۀ برچسب»، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، سال 9، شمارۀ 1، صص 33-61.
جواهری، فاطمه؛ سراج‌زاده، سید حسین و ممبینی، سجاد (1400). «فوکو و لکان؛ دلالت‌هایی جامعه‌شناختی بر ادراک بیماری»، جامعه‌شناسی‌ ایران، دورۀ 22، شمارۀ 2، صص 3-22.
خانجانی، کیهان (1399). بند محکومین. تهران: چشمه.
حیدری گوجانی، احمد و حیدری، حسن و امیدعلی، حجت اله و ذوالفقاری، محسن (1401). «تحلیل روانکاوانۀ عنصر شخصیت در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده». دوفصلنامۀ روایت‌شناسی، سال 6، شمارۀ 11، صص 69-107.
ژیژک، اسلاوی (1399). چگونه لاکان بخوانیم، ترجمۀ علی بهروزی، تهران: نی.
سخاوت، جعفر(1381). «بررسی زندان بر زندانی»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، دورۀ 9، شمارۀ 20، صص 23-1.
براری جیرندهی، عباس و صفایی سنگری، علی و نیکویی، علیرضا (1400). «خوانش لکانی حکایت شهریار و برادرش شاهزمان»، نظریه و نقد ادبی، سال 6، دورۀ 2، شمارۀ 12، صص 75-98.
عرب یوسف‌آبادی، فائزه؛ کوچک‌زهی، طیبه و عیسی‌زایی، ثریا (1398). «بررسی تطبیقی بوی باروت و عطر نارنج با خاطرات تن بر مبنای نظریّة ژاک لاکان»، بهارستان سخن، س 16، ش 44، صص 1-16.
کدیور، میترا (1381). مکتب لکان: روانکاوی در قرن بیست‌ویکم، تهران: اطلاعات.
گودرزی، محمدرضا (1382). «نارساییهای زندان». الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه‌های حقوقی)، سال 3، شمارۀ 3 و 4، صص 105-147.
مجیدی بیگدلی، کبری و صفاکیش کاشانی، سمیه (1387). «آسیب‌های ناشی از مجازات زندان»، اصلاح و تربیت، شمارۀ 74 (پیاپی 159)، صص 82-89.
محمدی، غلامعلی(1393). «حبس در غیر زندان»، قضاوت، سال 14، شمارۀ 80، صص 42-57.
معین، روزبه (1399). قهوه‌ی سرد آقای نویسنده، تهران: نیماژ.
مهدوی‌پور، اعظم؛ دارایی‌پناه، شهین و شهرانی کرانی، نجمه (1397). «بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان». پژوهش حقوق کیفری، سال 6، شمارۀ 23، صص 217-281.
ولیدی، محمدصالح (1379). «نقش تعدیل‌کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان». ماهنامۀ دادرسی، سال 4، شمارۀ 22، صص 8-13.
یادعلی، یعقوب (1398). آمرزش زمینی، تهران: نیلوفر.
یعقوبی، محمد و علمی، محمود (1396). «نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان»، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 9، شمارۀ 35، صص 7-23.