نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، زبان وادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد. ایران.

10.30465/lir.2022.41561.1529

چکیده

ماهیت استعاره جمعی و اشتراکی است و بر این اساس که تاریخ و مسائل تاریخی در گزینش قلمرو‌های منبع/ مبدأ استعاره‌ها و کارکرد شناختی آن‌ها نقش دارند، مسئله‌ای که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد، دلایل پدید آمدن استعارۀ مفهومی «معشوق نور است» در غزل عاشقانۀ فارسی است. جهت پرداختن به مسئلۀ مذکور به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی غزلیات سعدی شیرازی و حسین منزوی پرداخته و سپس به روش تطبیقی نقش‌مایه‌های خورشید نیز مطالعه و بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شعر سعدی یکی از عوامل پدید آمدن این کلان‌استعاره، پوشیده‌رویی معشوق و لزوم وضوح بخشیدن به چگونگی زیبایی معشوق و چگونگی حضور او بوده است اما در شعر منزوی ازآن‌جایی که معشوق روی‌پوشیده نیست تا خورشید جایگزینی برای توصیف روی او باشد، کارکردهای شناختی این کلان‌استعاره تغییر قابل ملاحظه‌ای یافته است؛ خورشید به‌عنوان قلمرو مبدأ، دیگر آن خورشید قدرتمند شعر سعدی با نور خیره‌کننده و درخشانش نیست، خورشید به‌عنوان استعاره‌ای هستی شناختی در شعر منزوی گاه کارکردهای شناختی مشابه استعاره‌های شیئی مانند فانوس و شمع را دارد. بعلاوه این که حوزه مقصد خورشید از معشوق به عاشق میرسد تناظر بین حوزه مبدأ و مقصد، نگاشت‌هایی از قبیل گرمای خورشید/ گرمای حضور معشوق، روشنایی خورشید یا ماه/ درخشندگی و سپیدی روی معشوق، قدرت رویش و زایش نور خورشید/ قدرت باروری معشوق را قابل درک می‌نماید. نقش‌مایه‌های خورشید در دوران معاصر و تصویر خورشید خانم بر روی سفالینه‌ها امتداد حضور استعارۀ «خورشید ایزدبانو است» را نشان می‌دهد که با استعارۀ مفهومی «معشوق خورشید است» در غزل عاشقانۀ فارسی تناسب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتاب‌نامه
احمدی­پور، زهره (1397). «دو مضمون از توصیف واقعی معشوق در غزل منزوی، بهبهانی و بهمنی»، مجلۀ شعرپژوهی، ش 36، صص1-16.
اسم­علی­پور، مریم (1395). «استعارۀ شناختی نور در اشعار حسین منزوی». پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، ش 3/ 26، صص 33- 67.
افراشی، آزیتا (1395). «تحلیل داستان در نظریۀ جهان­های متن، مطالعۀ موردی وداع اثر جلال آل احمد»، زبان و زبانشناسی، سال 12، ش 1/ 23، صص 17- 38.
بختورتاش، نصرت­الله (1356). گردونۀ خورشید یا گردونۀ مهر، تهران: موسسۀ مطبوعاتی عطایی.
بختورتاش، نصرت­الله (1386). نشان راز آمیز آرتامیس، تهران.
بهار، مهرداد (1375). پژوهشی در اساطیر ایران، پارۀ نخست و دوم، تهران: آگاه.
بهنام، مینا (1389). «استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس». نقد ادبی، س 3، ش 10، صص 91- 114.
پورداوود، ابراهیم (1377). یشتها، جلد اول، تهران: اساطیر.
دزی، راینهــارت پیتــرآن (1388). فرهنــگ البســۀ مسلمانان، ترجمۀ حسینعلی هروی، چـاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
ذاکرین، میترا (1390). «بررسی نقش خورشید بر سفالینه­های ایران»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، ش 46، صص 23- 33.
سعدی، مصلح­الدین (1370). دیوان غزلیات، تهران: مهتاب.
شایگان­فر، حمیدرضا (1380). نقد ادبی، تهران: دستان.
شعبانلو، علیرضا (1401). «نقد نظریۀ استعارۀ مفهومی». پژوهش­های بین رشته­ای ادبی، دوره 4، ش 8، صص 222-247.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1387). ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1383). داستان یک روح، تهران: فردوس.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1381). شاهدبازی در ادبیات فارسی، تهران: فردوس.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1387). فرهنگ اشارات، چاپ اول از ویرایش دوم، دو جلـد، تهران: میترا.
قوام، ابوالقاسم و ثمین اسپرغم (1394). «بررسی استعاره­های عشق و معشوق در دوبیتی­های عامیانۀ خراسان بر بنیاد نظریۀ استعارۀ شناختی». کهن­نامۀ ادب پارسی، س 6، ش 3، صص 1- 27.
کارگر شهرام، میثم زارع و بهرام شعبانی (1399). «نقش نور در مفهوم­سازی عشق در غزلیات حافظ». پژوهش­های بین رشته­ای ادبی، سال دوم، ش سوم، بهار و تابستان، صص 234-212.
گورین، ویلفرد و همکاران (1370). راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمۀ زهرا میهن­خواه، تهران: اطلاعات.
محمدی، رامونا (1387). «نقش خورشید در هنرهای اسلامی»، هنرهای تجسمی نقش­مایه، س اول، ش 2، صص 51- 60.
محمدی­سیف، معصومه (1399). «نگارۀ خورشید در هنرهای دستی ایران؛ خاستگاه و جلوه­ها»، فرهنگ مردم ایران، ش 62، صص 62-41.
منزوی، حسین (1388). مجموعه اشعار، به کوشش محمد فتحی، تهران: نگاه.
نظری، جلیل و حسین خلفی و مهدی فاموری (1399). «سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی، مطالعات هنر اسلامی، دورۀ 16، ش 38، صص 410-389.
نظری­زاده، فریده و فاطمه مشهدی (1394). «نماد خورشید در ایران باستان»، دومین همایش ملی باستان­شناسی، صص 1- 13.
نقابی عفت و محمدرضا طوسی نصرابادی (1402). «بررسی شناختی استعارۀ احساست عشق و غم در اشعار فضولی بغدادی». پژوهش­های بین رشته­ای ادبی، سال پنجم، ش نهم، صص 311-334.
 هاشمی، زهره (1389). «نظریۀ استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»، ادب پژوهی، دوره 4، ش 12، صص 119- 139.
یونگ، کارل­گوستاو (1378). روانشناسی و کیمیاگری، ترجمۀ پروین فرامرزی، ج 2، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.
Lakoff, G. & Johnson, M.(1980). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
 
References
Afarashi, Azita (2015). "Story analysis in the theory of text worlds, a case study of Vedaa by Jalal Al Ahmad", Language and Linguistics, year 12, vol. 1/23, pp. 17-38. [In Persian].
Ahmadipour, Zohreh (2017). "Two themes of the true description of the beloved in the Monzavi, Behbahani and Bahmani ghazal", Poetry Research Magazine, vol. 36, pp. 1-16. [In Persian].
Bahar, Mehrdad (1996). A research in Iranian mythology, first and second part, Tehran: Aghaz. [In Persian].
Behnam, Mina (2010). "Conceptual Metaphor of Light in Divan Shams". Literary criticism, Q3, No. 10, pp. 91-114. [In Persian].
Bokhturtash, Nosratollah (1977). Khurshid's Round or Mehr's Round, Tehran: Atai Press Institute. [In Persian].
Bokhturtash, Nosratollah (2007). Mysterious emblem of Artemis, Tehran. [In Persian].
Dezi, Reinhart Peteran (2008). Muslim dress culture, translated by Hossein Ali Heravi, third edition, Tehran: Scientific and Cultural
. Gurin, Wilfred and others (1991). A Guide to Literary Criticism Approaches, translated by Zahra Mihankhah, Tehran: Etelaat. [In Persian].
Hashemi, Zohreh (2009). "The theory of conceptual metaphor from the perspective of Likoff and Johnson", Literary Studies, Volume 4, Vol. 12, pp. 119-139. [In Persian].
Ismailipour, Maryam (2015). "Cognitive Metaphor of Light in Hossein Monzavi's Poems". Literary Criticism and Stylistic Studies, Vol. 26/3, pp. 67-33. [In Persian].
Jung, Carl Gustav (1999). Psychology and alchemy, translated by Parvin Faramarzi, vol. 2, second edition, Mashhad: Astan Qods Razavi. [In Persian].
Kargar Shahram, Maysam Zare and Bahram Shabani (2019). The role of light in conceptualizing love in Hafez's sonnets. Interdisciplinary literary research, second year, third issue, spring and summer 2019, pp. 212-234[In Persian].
Mohammadi, Ramona (2008). "The Role of the Sun in Islamic Arts", Naqshmayeh Visual Arts, Volume 1, Volume 2, pp. 51-60. [In Persian].
Mohammadi Saif, Masoumeh (2019). "The image of the sun in Iranian handicrafts; Origins and Manifestations", Iranian People's Culture, vol. 62, pp. 41-62. [In Persian].
Monzavi, Hossein (2008). A collection of poems by Mohammad Fathi, Tehran: Negah. [In Persian].
Nazari, Jalil, Hossein Khalafi, and Mehdi Famouri (2019). "The artistic image of the beloved in the contemporary ghazal of Iranian poets, Islamic Art Studies, Volume 16, Vol. 38, pp. 410-389. [In Persian].
Nazarizadeh, Farideh and Fatemeh Mashhadi (2014). "Symbol of the Sun in Ancient Iran", Second National Archaeological Conference, pp. 1-13. [In Persian].
Neqabi Efat and Mohammad Reza Tusi Nasrabadi (2023). A cognitive study of the metaphor of feelings of love and grief in Baqdadi Fozouli's poems, Interdisciplinary Literary Research, Year 5, Number 9, pp. 311-334. [In Persian].
Pordawood, Ibrahim (1998). Yashta, first volume, Tehran: Asatir. [In Persian].
Qavam, Abolqasem and Samin Sparqam (2014). "Investigation of metaphors of love and beloved in folk couplets of Khorasan based on the theory of cognitive metaphor". Ancient History of Persian Literature, S. 6, Vol. 3, pp. 1-27. [In Persian].
Sa’di, Moslehoddin (1991). Divan Ghazliat, Tehran: Mahtab. [In Persian].
Shabanlou, Alireza (2022). Criticism of the theory of conceptual metaphor, interdisciplinary literary research, volume 4, number 8, pp. 222-247. [In Persian].
Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza (2008). Periods of Persian poetry, Tehran: Sokhan. [In Persian].
Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza (2013). The story of a soul, Tehran: Ferdos. [In Persian].
Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza (2011). Witnessing in Persian literature, Tehran: Ferdos. [In Persian].
Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza (2008). Farhang Asharat, first edition of the second edition, two volumes, Tehran: Mitra. [In Persian].
Shayganfar, Hamidreza (2010). Literary criticism, Tehran: Dastan. [In Persian].
Zakrin, Mitra (2019). "Investigating the role of the sun on Iranian pottery", Fine Arts - Visual Arts, vol. 46, pp. 23-33. [In Persian].