نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی.

2 دانشگاه نیشابور

10.30465/lir.2022.41515.1525

چکیده

جستار حاضر که در حوزۀ مطالعات میان‌رشته‌ای قرار دارد؛ به نقد فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی (1394) نوشتۀ مهدی محقّق و حمیده حجازی با رویکردی توصیفی انتقادی می‌پردازد. برای دستابی به این مهم، هم جنبه‌های صوری و ساختاری کتاب از نظر رعایت اصول نگارشِ علمی مورد توجّه قرار گرفته و هم محتوای کتاب از نظر اهمّیّت مطالب بررسی شده است. علّت انتخاب فرهنگ نام‌برده توسط نگارندگان این جستار آن است که با وجود تلاش و تدقیق فراوانِ مؤلفان دربارۀ تبیین و شرح اصطلاحات پزشکی در ادب فارسی، اطّلاعات صریح و مکفی در این فرهنگ وجود ندارد. بر این اساس، مقالۀ حاضر به‌دور از هر نوع تعصبات و با رعایت انصاف، بر آن است تا با بررسی مؤلفّه‌های شکلی و محتوایی کتاب، ضمن کاوش در بنیادهای روش‌شناختی، نوعی بازخوانی انتقادی از فرهنگ یادشده به دست دهد.

x x x x x x x x x x x x

کلیدواژه‌ها

موضوعات