نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

چکیده

آثار ادبی گاه بازتابندة مسائل اجتماعی جامعة عصر نویسنده هستند که بر پایه جامعه‌شناسی ادبیات قابل دریافت هستند. جامعه‌شناسی ادبیات، اثر ادبی را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند. زیرا بازتاب واقعیت‌های اجتماعی یا بیان نمادین آن‌ها را در خود دارد. موضوع این پژوهش مروری بر «عنوان‌گذاریِ» داستان‌های فارسی از (1332 تا 1357 ه.ش) با رویکرد جامعه‌شناسانه است. در این پژوهش دو دورۀ تاریخی مورد بررسی قرارگرفته‌است. نویسندگان دورۀ اول در سال های(1332 تا 1342ه.ش)، متأثر از شرایط خاص سال‌های پس از کودتا، بدبینی، ناامیدی، غم و سکونی عمیق را به فضای داستانی این سال‌ها واردکرده‌اند. نویسندگان در این دوران از کاربرد نمادین عناصر طبیعت 12.5%، مفاهیم انتراعی 16% و طنز 10% از عناوین داستان‌ها برای نشان دادن شرایط سیاسی و اجتماعی بهره‌برده‌اند. در دورۀ دوم، داستان‌های کوتاه و بلندی در سال‌های (1342 تا 1357 ه.ش) نوشته‌شده‌اندکه بیشتر عنوان‌های آن‌ها از نظر جامعه‌شناختی متناسب با محتوا و مضمون داستان به ورود مدرنیته و پیامدهای آن می‌پردازد. نویسندگان در دورۀ دوم کوشیده‌اند تا ناسازگاری مدرنیتۀ با جامعۀ سنتی بی-زیرساخت مدرن و بحران هویتی که دستاورد آن بوده را در قالب داستان ارائه‌دهند. ترسیم رنج‌های اجتماعی و جهل و چالش‌های فرهنگی و دعوت به اصلاح آن‌ها، روحیۀ مبارزه‌طلبی را در خوانندگان ایجادمی‌کند. پیوند میان عنوان‌های داستانی که با کاربرد واژگان اقلیمی8.3%، واژگان در پیوند با دنیای مدرن 7% و واژگان بیگانه 1.6% انتخاب شده‌اند با نگرش انتقادی به مدرنیته آشکار است. در نتیجه از مجموع 1200 عنوان داستان بررسی شده، 56% عناوین داستانی به نوعی به شرایط اجتماعی و سیاسی خلق اثر اشاره‌دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
کتاب‌نامه
آلن، گراهام(1397)، بینامتنیت، تهران: نشر مرکز.
بخیت، فاطمه(1392)، «بررسی تطبیقی دلالت عنوان در شعر شش شاعر فارسی و عربی معاصر (نیما، شفیعی کدکنی، سیاب، مقالح و درویش)»، راهنما: سعید بزرگ بیگدلی، پایان‌نامۀ دکتری، تهران: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
پوینده، محمد جعفر(1381)، جامعه­شناسی رمان، تهران: نشر گیسوم.
دستغیب، عبدالعلی(1383)، کالبدشکافی رمان فارسی، تهران: انتشارات حوزۀ هنری.
سپانلو، محمد علی(1387)، نویسندگان پیشروی ایران، تهران: نگاه.
سمیعی، احمد(1374)، «رمان و جامعه»، مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی رمان در ایران، ویراستار: حسین پاینده، تهران: دفتر مطالعات ادبیات داستانی.
صادقی شهپر، رضا و رشیدی، فریبا(1399)، «شیوه­های نام­گذاری عنوان­ها و شخصیت­های داستانی در داستان­های معاصر»، سبک­شناسی نظم و نثر فارسی، شماره 53، صص 181-204.
عبداللهیان، حمید(1380)، «شیوه‌های شخصیت‌پردازی»، ادبیات داستانی، شمارۀ 54، صص 62-70.
عسگری حسنکلو، عسگر(1394)، جامعه‌شناسی رمان فارسی، تهران: انتشارات نگاه.
فتوحی،محمود(1391)، سبک­شناسی(نظریه­ها و رویکردها و روش­ها)، چ1. تهران: نشر علمی
فلاح قهرودی، غلامعلی و صابری تبریزی، زهرا (1389)،« نقیضه و پارُدی»، مجلۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، شماره 4، ص 17-22.
قاسمی دورآبادی، طاهره(1395)، «بررسی تاریخی عنوان‌گذاری در ادب فارسی (با تأکید بر شعر معاصر)»، راهنما: علی محمدی. پایان­نامه­ی دکتری، همدان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا.
گری، مارتین(1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ترجمۀ منصوره شریف­زاده، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرصادقی، جمال (1376)، ادبیّات داستانی، ج سوم، تهران: نشر سخن.
میرصادقی، جمال (1383)، داستان و ادبیّات، ج اول، تهران: انتشارات آیه­ مهر.
میرعابدینی، حسن (1387)، صدسال داستان‌نویسی در ایران، ج1و2، تهران: نشر چشمه.
میرعابدینی، حسن (1392)، تاریخ ادبیّات داستانی، تهران: نشر چشمه.
ولک، رنه و آستن، وارن (1379)، نظریۀ ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
یاحقی، محمد جعفر (1378)، جویبار لحظه­ها، تهران: حامی.