نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران.

10.30465/lir.2022.39979.1462

چکیده

بررسی شخصیّت کلو در داستان سووشون مسئلۀ اصلی این مقاله است که به سبب دوری از خانوادۀ روستایی و محیط دلخواهش دچار اضطراب و پرخاشگری شده و در برابر یوسف و خانواده‌اش، مکانیسم‌های دفاعی روانی را به کار می‌برد که منطبق با نظریّۀ کارن هورنای‌ است.

هدف از این تحقیق، آن است که تاثیر دوران کودکی و محیط رشد و تعلیم و تربیت را در شکل‌گیری شخصیّت آیندۀ کودک نشان دهد. کودکی که به‌خاطر احساس ناامنی و نبودِ محبّت واقعی احساس درماندگی ‌کند، راهی جز انتخاب مخالفت و ستیز ندارد.

روش مقاله برای رسیدن به اهداف و نتایج مشخص به شیوۀ توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از روش کتابخانه‌ای و گردآوری مطالب را در پیش گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وقتی کودک در دوران رشد از امنیّت روانی بی‌بهره باشد، دچار اضطراب‌های فراوانی می‌گردد که زمینۀ روان‌رنجوری را فراهم آورده و باعث استحالۀ شخصیّتی نیز می‌گردد؛ و سرانجام یک از تیپ‌های شخصیّتی مورد نظرِ کارن هورنای در او آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات