پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی تطبیقی دو نمایشنامه‌ی طوفان امه سه‌زر و چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی با تاکید بر آراء میشل فوکو

هدی اسمعیل‌تبار؛ اسماعیل نجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

https://doi.org/10.30465/lir.2022.40154.1467

چکیده
  مکتب آمریکایی ادبیات تطبیق بستر مناسبی را فراهم کرده است تا بتوان مضامین، دیدگاه‌ها و مفاهیم مستتر در آثار ادبی را فارغ از زبان و جغرافیای آن‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. در این پژوهش نمایشنامه چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی و طوفان امه ‌سزر را با استفاده از مکتب آمریکایی و با تاکید بر آرا میشل فوکو مورد تطبیق قرار می‌دهیم و ...  بیشتر