پژوهشهای میان رشته ای ادبی
کاربست انگارۀ جهان های متن در اشعار شیرکو بیکس: رویکرد شعرشناسی شناختی

بهمن حیدری؛ مسعود دهقان؛ عامر قیطوری

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، ، صفحه 126-158

https://doi.org/10.30465/lir.2022.38533.1394

چکیده
  شعرشناسی شناختی به‌عنوان یکی از شاخه‌های مطرح‌شده در علوم شناختی، به خواننده امکان‌می‌دهد تا با کمک ابزارها و عناصر سازندۀ متن به تحلیل آن‌ بپردازد. از این‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عناصر سازندۀ شعر، گزیده‌ای از اشعار شیرکو بیکس با عنوان «معروف آقایی شعری موزون و بارانی جوان‌مرگ‌شده» از مجموعۀ «چراکانی سه‌ر ...  بیشتر