نویسنده = حسین رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت پردازی در نمایشنامه پلکان: با نگاهی به گواه‌نمایی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 112-143

حسین رحمانی