نویسنده = محمود فیروزی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 130-163

هدا امینی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم