ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - اخبار و اعلانات