ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله