ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - پیوندهای مفید