ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - بانک ها و نمایه نامه ها