ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - واژه نامه اختصاصی