ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (LIR) - اهداف و چشم انداز