استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ین مقاله ترجمه‌ای است از مقالۀ «What Has Literature to Offer Computer Science?» که به قلم Mark Dougherty در سال 2003 در شمارۀ 7 مجلۀ HumanIT انتشار یافته است.
نویسنده در این مقاله کوشیده است ظرفیتهای ادبیات را برای استفاده در علوم رایانه تبیین کند. مقاله به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: در قسمت نخست دیدگاههای فلسفی مختلف دربارۀ نسبت مهندسی با هنر بررسی و تحلیل شده و در بخش دوم در باب پیوند ادبیات و رایانه سخن رفته است. مؤلف می‌کوشد نشان دهد که می‌توان بین ادبیات و رایانه نیز پیوندی مانند پیوند زبانشناسی و رایانه برقرار کرد و به واسطۀ این پیوند از ظرفیتهای ادبیات برای ارتقاء علوم رایانه بهره جست. مؤلف در حوزۀ علوم رایانه بر چند محور تمرکز کرده است که می‌توان در آنها از ادبیات استفاده کرد: 1. هوش مصنوعی (برای فهم متن)؛ 2. مستندسازی سیستم‌های رایانه‌ای (برای آن که درک و دریافت این مستندات آسان‌تر شود)؛ 3. کدنویسی (برای مواجهه با کدها به مثابه یک متن ادبی یا بهره‌گیر از صورتهای تمثیلی برای ساده‌سازی مسئله‌ها)