مدیر مسئول


طاهره ایشانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات و زبانشناسی (تحلیل گفتمان)؛ ادبیات دفاع مقدس؛ شعر کلاسیک

 • tahereh.ishanygmail.com
 • 88046891

سردبیر


زهرا حیاتی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

 • hayati.zahragmail.com
 • 88046891

مدیر داخلی


سید مختار مومنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه غرب

 • momeni.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عیسی امن خانی دانشیار دانشگاه گلستان

مطالعات بین رشته ای ادبیات و علوم اجتماعی

 • i.amankhanigu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله ایرانزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سبک شناسی، نقد ادبی، علوم بلاغی، ادبیات تطبیقی

 • iranzadehatu.ac.ir
 • 88046891
 • h-index: .

اعضای هیات تحریریه


طاهره ایشانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تحلیل گفتمان

 • tahereh.ishanygmail.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر باقری خلیلی استاد تمام دانشگاه مازندران

پژوهشهای میان رشته ای ادبیات فارسی و پزشکی

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین استاد تمام دانشگاه الزهرا

زبان شناسی

 • fhaghbinalzahra.ac.ir
 • 021 -۸۵۶۹۲۳۴۴

اعضای هیات تحریریه


زهرا حیاتی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات و سینما

 • hayati.zahragmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد رضی رشت آبادی استاد تمام. دانشگاه گیلان

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • ahmadrazi9gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محرم رضایتی کیشه خاله استاد تمام دانشگاه گیلان

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • kishekhalehyahoo.co
 • ...

اعضای هیات تحریریه


ناصرقلی سارلی دانشیار دانشگاه خوارزمی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای (تحلیل گفتمان)

 • naser.sarligmail.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


مریم عاملی رضایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد روانشناختی

 • m_rezaei53yahoo.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


نسرین فقیه ملک مرزبان دانشیار دانشگاه الزهرا

ادبیات و تحلیل گفتمان

 • nasrinfaghih44gmail.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

 • hosein.ghobadigmail.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


فاطمه کوپا استاد دانشگاه پیام نور

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • f-koupa8982pnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مصطفی گرجی استاد دانشگاه پیام نور آمل

ادبیات عرفانی و مولوی شناسی, ادبیات داستانی

 • gorjim111yahoo.com
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


امید مجد دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • majdomidut.ac.ir
 • 88046891

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مظفری تازه کندی استاد تمام دانشگاه ارومیه

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • a.mozaffariurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی رحیمی استاد تمام دانشگاه VIT ، هند

زبانشناسی کاربردی و ارتباطات بین فرهنگی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد یونس طغیان ساکایی استاد تمام دانشگاه کابل

ادبیات فارسی

 • tsakaie55gmail.com
 • ...

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابراهیم مزمان استاد تمام دانشکده جامعه شناسی دانشگاه کریک کلعه. ترکیه

جامعه شناسی

 • ibrahimmazman5yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حیدر خضری استادیار گروه زبانها و ادبیاتهای نوین دانشکده هنر و علوم انسانی
دانشگاه سنترال فلوریدا – ایالات متحده آمریکا

ادبیات تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بهنام میرزابابازاده فومشی عضو پژوهشی بنیاد همبلت

ادبیات تطبیقی ادبیات انگلیسی ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


صابره سیاوشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات عربی

 • saberehsiavashiyahoo.com
 • 88046891

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مریم شریف نسب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات کودک، مطالعات روایت شناختی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


زینه عرفت پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات عربی

 • z.erfatpoorgmail.com
 • 88046891

سرویراستار


رضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


معصومه پوراسدیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • interdisciplinaryresearch2017gmail.com

دبیر تخصصی


عیسی امن خانی دانشگاه گلستان

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • i.amankhanigu.ac.ir
 • 88046891

دبیر تخصصی


طاهره ایشانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای

 • tahereh.ishanygmail.com
 • 88046891