نمایه نویسندگان

ب

 • بهروزی، مجتبی واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]

پ

 • پاشایی فخریی، کامران واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]

ج

 • جابری اردکانی، سید ناصر نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • جهانگرد، فرانک بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 31-78]

ح

 • حبیبی، علی اصغر واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]
 • حسینی، علیرضا روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]

خ

 • خمر زابلی، عارفه واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]

د

 • درودگریان، فرهاد خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • دفتری، فاطمه تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]
 • دهقان طزرجانی، محمداسماعیل سبک زنانه در متون لالایی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 132-161]

ذ

ر

 • رضایی، سمیه بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 274-296]

ز

 • زمانی، فاطمه روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]

س

 • سجادی فر، وحید بررسی و تحلیل مشخصه‌های پوپولیسم در داستان «قلعۀ حیوانات»؛ اثر جورج اورول [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 162-190]

ش

 • شعبانی، عنایت اله تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]

ص

 • صابری نیا، زهرا خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • صحرائیان، لیلا روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]
 • صمیمی، سعیده واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]

ع

 • عادل‌زاده، پروانه واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]
 • علی اکبری، حسین نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • عمادی، نفیسه تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]

ف

 • فسائی، جعفر بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 274-296]

ک

 • کوپا، فاطمه خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]

م

 • محمدی بدر، نرگس خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • محیط، دریا نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • مذهب، محمد امین تحلیل انتقادی سفرنامه بیابان و کشتزار اثر گرترود بل بر اساس نظریه‌ی شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 297-314]
 • معینی، منصوره نقش فاعلی شاعردر آفرینش شعر براساس بازخوانیهای متفاوت ازنظریه فلسفی -هنری میمسیس [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 315-339]

ن

 • نقی زاده، رحمان بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 31-78]