کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1400، صفحه 79-108

10.30465/lir.2020.33014.1211

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان