کلیدواژه‌ها = مطالعات میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 1
1. خوانش میان‌رشته‌ای و پسا‌استعماری داستان مجنونِ لیلی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 164-190

حیدر خضری