کلیدواژه‌ها = آرمان‌شهر
تعداد مقالات: 1
1. اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1400، صفحه 190-219

رضا عباسی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مهدی امیری؛ علی عسکر علیزاده مقدم