نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 109-131

عارفه خمر زابلی؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی