نویسنده = فاطمه کوپا
تعداد مقالات: 1
1. خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 215-241

زهرا صابری نیا؛ نرگس محمدی بدر؛ فاطمه کوپا؛ فرهاد درودگریان