نویسنده = معصومه محمودی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 260-291

معصومه محمودی