نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-111

سوسن جبری؛ شقایق کهریزی