نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-39

مهدیه ابراهیمی؛ فاطمه کاسی