نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 109-131

عارفه خمر زابلی؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی


2. بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-73

علی اصغر حبیبی؛ رضا اصغری