نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. « بیع و مبایعه» در داستان «پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-265

ابوالفضل غنی زاده