نویسنده = مریم بخشنده
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-98

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی