نویسنده = علیرضا حسینی
روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1400، صفحه 79-108

10.30465/lir.2020.33014.1211

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 75-98

10.30465/lir.2019.4189

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی