نویسنده = علیرضا حسینی
تعداد مقالات: 2
1. روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-108

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


2. بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-98

علیرضا حسینی؛ حسن اعظمی خویرد؛ مریم بخشنده؛ پوریا اسمعیلی