نویسنده = مریم زمانی(الله داد)
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-251

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت


2. نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-229

طاهره گلستانی بخت؛ مریم زمانی(الله داد)؛ سامان رحمانی فرشباف