نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-134

زهرا حیاتی؛ حسین صافی؛ فرنوش میرزایی