نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی