دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحول معنایی عقل و عشق در شعر داستانی فارسی و برداشت امروزین (فردوسی، نظامی، مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1399

مرتضی مردیها


2. بررسی مفهوم مستثنی بودن آمریکایی در رمانهای تروریست (2006) و مردم گرانقیمت (1968)براساس نظام گفتمانی کنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1400

مهدی سبزواری


3. خوانش پسااستعماری فرانتس فانونی نمایشنامه‌های «رقص جنگل‌ها» و «مرگ و سوارکار شاه» اثر وله سوینکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

علی سلامی


4. بررسی اقتباس فیلم هامون از رمان بوف کور بر اساس نظریه زمان روایی ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

رضا مبینی سوچلمایی؛ منیره فرضی شوب


5. مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ بهمن نامور مطلق


6. بررسی نظریۀ کنش اجتماعی ماکس وبر در نمایش نامه پلکان اکبر رادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

علی عشقی سردهی